سیستم های خاص به سفارش مشتری
صنعت بیمه در کشور از نبود برنامه های جامع و یکپارچه برای کنترل و مدیریت فرآیند های بیمه ای رنج میبرد در همین راستا بیمه ایران بزرگترین شرکت بیمه ای کشور با پوشش فروش شبکه ای در سراسر کشور پا به مکانیزه نمودن این بخش نهاد.

مدیریت یکپارچه کلیه فعالیت های اعضاء نظام مهندسی ساختمان، دفاتر مهندسی، آزمایشگاه ها، شرکت های گاز رسانی و... به صورت یکپارچه در این سیستم صورت گرفته و با بهره گیری از سامانه غیر حضوری امکان انجام فعالیت ها به صورت اینترنتی امکان پذیر می باشد.

سالانه مبلغ قابل توجهی جهت تحقیق و توسعه در اختیار شرکتهای توزیع برق کشور قرار می گیرد، این سامانه با در بر داشتن یک فرایند کامل، ارتباط بین محقق، دفتر تحقیقات، کمیته تخصصی، کمیته مرکزی و داوران را مدیریت و تسهیل می کند.

پوشش كامل کلیه عملیات کارگزاران بورس که منجر به ارائه خدماتی در بهترین سطح به مشتریان می گردد.


اتوماسیون اداری یک سیستم دبیرخانه تکامل یافته است که با الکترونیکی کردن ارتباطات روزمره سازمان باعث تسهیل امور و سهولت در پیگیری کارها خواهد شد. 


 
  • برنامه ریزی منابع سازمانی دمیس
  • لجستیک
  • خرید
  • فروش
  • تولید
  • مدیریت پروژه
  • مالی
  • فروشگاه های زنجیره ای
  • مدیریت منابع انسانی
  • رهیافت سیستم

حوزه های فعالیت شرکت دمیس
 
 

 

 

 

 

برنامه ریزی منابع سازمانی دمیس (DeMIS Enterprise Resource Planning (ERP