× راهکار ها مشتریان مشاوره استخدام سامانه ها درباره ما تماس با ما
https ورود اعضاء

چشم انداز و ماموریت

work

ماموریت

هلدینگ آریا، با تکیه به توان کارشناسی و دانش در حوزه های تخصصی در بردارنده تمامی راهکار های یکپارچگی و هوشمند سازی در صنایع تولیدی و شرکت های خدماتی است که بعنوان شریک و مشاور این کسب و کارها فعالیت نموده و بطور خاص می کوشد رهبری پیشرو در حوزه های لاستیک، بیمه، نظام مهندسی و مدیریت و اداره شرکت های زیر مجموعه خود باشد. پاسخگویی به نیازهای کارفرمایان، شرکای تجاری و مشتریان مهمترین هدف ما است.

visibility

چشم انداز

به طور کلی چشم انداز بر اساس استراتژی های شرکت و مطالعه تغییرات در محیط و درون سازمان تهیه می شود. مطالعه تغییرات در محیط و درون سازمان و پیش بینی تغییرات آتی نیز بر اساس سه روش تحلیل بازار، تحلیل روند و سناریو نویسی صورت می گیرد. در تهیه این چشم انداز روش اول مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین دیدگاه چالشی در ابعاد مختلف این چشم انداز وجود داشته است.

trending_up

محور های استراتژیك

برای دستیابی به این هدف از اهرمهای زیر استفاده خواهیم نمود :

• تحقیق و جمع آوری بهترین تجارب فرآیندی (Best Practice) در صنایع داخلی و خارجی و استفاده از آن در مهندسی مجدد شركت ها و سازمانها

• بكارگیری بهترین تكنولوژی و ابزار نوین در تولید سیستمها

• بكارگیری متدولوژی و ابزار مناسب در اجرای پروژه ها

• بكارگیری متدولوژی و ابزار مناسب در مدیریت پروژه ها

• بهبود مستمر كیفیت خدمات و محصولات