× راهکار ها مشتریان مشاوره استخدام سامانه ها درباره ما تماس با ما
https ورود اعضاء

پشتیبانی و نگهداری

سیستم های مبتنی بر اوراکل

پشتیبانی و نگهداری سیستم های کاربردی مبتنی بر اوراکل

استفاده از مجموعه ابزارهای Oracle Designer در طراحی و تولید سیستم

استفاده از مجموعه ابزارهای Oracle Designer در طراحی و تولید سیستم

 • ابزار Process Modeler جهت ترسیم مدل فرآیند
 • ابزار Entity Relationship Diagrammer جهت ترسیم مدل داده
 • ابزار Function Hierarchy Diagrammer جهت ترسیم مدل كاركردی
 • ابزار Function Hierarchy Diagrammer جهت ترسیم مدل قواعد تجاری
 • ابزار Dataflow Diagrammer جهت ترسیم مدل جریان داده
 • ابزار Database Design Transformer جهت تبدیل مدل داده به مدل منطقی
 • ابزار Application Design Transformer جهت تبدیل مدل كاركرد به مدل منطقی
 • ابزار ابزار Database Editor جهت اصلاح وتكمیل مدلهای منطقی و تبدیل آن به مدل فیزیكی
 • ابزار Repository Report جهت تولید و مشاهده گزارشات محیط Designer
 • ابزار Repository Object Navigator جهت ایجاد و نگهداری اشیاء محیط Designer
 • ابزار Repository Administration Utility جهت مدیریت محیط Designer
استفاده از مجموعه ابزارهای Oracle Developer در جهت تولید سیستم

استفاده از مجموعه ابزارهای Oracle Developer در جهت تولید سیستم

 • ابزار Form Builder جهت تهیه فرمهای سیستمهای كاربردی
 • ابزار Report Builder جهت تهیه گزارشات سیستمهای كاربردی
 • ابزار Graphic Builder جهت تهیه نمودارهای گرافیكی سیستمهای كاربردی
 • ابزار Query Builder جهت تولید جملات پرس و جو
استفاده از مجموعه ابزارهای Oracle Warehouse Builder در جهت طراحی و تولید سیستمهای تحلیلی مبتنی بر انبار داده
 • استفاده از مجموعه ابزارهای Oracle Warehouse Builder در جهت طراحی و تولید سیستمهای تحلیلی مبتنی بر انبار داده
 • استفاده از مجموعه ابزارهای Oracle Discoverer در جهت تولید سیستمهای تحلیلی مبتنی بر انبار داده
 • ایجاد روالهای یكسان سازی اتوماتیك سرور های سیستمهای كاربردی در حالت توزیع شده
 • ایجاد سیستم راهنمای روی خط برای سیستم های موجود بصورت اتوماتیك با استفاده از اطلاعات زمان طراحی
 • استخراج اطلاعات سیستمهای موجود جهت استفاده در سیستم راهنمای روی خط
 • راه اندازی و اجرای سیستمهای تولید شده روی ایستگاه های كاری بدون نصب ابزار روی آنها
 • انجام عملیات Backup/Recovery سیستمهای كاربردی (بصورت دستی و خودكار)
 • تولید اتوماتیك فرمها و گزارشات سیستمهای كاربردی توسط ابزار Designer و Head start
 • تولید روالهای تبدیل داده بصورت پویا از محیط های مختلف به Oracle و بالعكس
 • تولید سیستم تهیه گزارشات پویا از روی اطلاعات پایگاه داده Oracle
 • ایجاد سیستمهای مبتی بر .NET و JAVA با استفاده از پایگاه داده Oracle
پایگاه داده ها

پشتیبانی و نگهداری پایگاه داده

 • نصب و راه اندازی Database (OLTP, OLAP, General Purpose) در محیط Windows، Linux و Unix
 • اعلام نیازهای پشتیبانی در سطح Patch) Database Engine , Bug, ...) به كارفرما جهت پیگیری
 • انتقال Database از محیط اجرایی به محیط توسعه
 • اعمال تغییرات روی ساختار جداول
 • پاکسازی محیط عملیاتی از Objectها و فیلدهای اضافی
 • آنالیز نمودن جداول و ایندکسها
 • اصلاح و بازسازی فضای جداول و ایندکسها
 • تعیین استراتژی، تهیه و تست روالهای Backup & Recovery
 • انجام عملیات Database Recovery
 • بازیافت داده های جداول (وقتی داده ها بصورت منطقی خراب می شوند) مطابق با استراتژی Backup
 • بازیافت داده های جداول (وقتی داده ها بصورت منطقی خراب می شوند) مطابق با استراتژی Backup
 • Database Security (تعیین استراتژی، پیاده سازی ، نظارت و کنترل دسترسی کاربران)
 • مانیتور نمودن وضعیت Database از جنبه‌های مختلف ( مثل : memory، lock، session)
 • Database Tuning ( مثل:Database parameter ,Index wizard, SQL)
 • نظارت بر Application Security ( فقط از بعد Database Administrator)
 • نصب و نگهداری و نظارت بر Oracle Replication و Database Link
 • نظارت بر سیستم عاملهای Database Server (تنها در رابطه با ارتباطات Oracle با سیستم عامل)
 • انجام عملیات مربوط به برقراری ارتباط بین پایگاه داده Oracle با دیگر پایگاه های داده ای
 • انجام عملیات ایجاد ارتباط با پایگاه های داده مركزی توسط خطوط مخابراتی
 • انجام عملیات یكسان سازی پایگاه های داده توسط تكنولوژیStream
 • نصب و راه اندازی و نگهداری ابزارهای مدیریت پایگاه داده مثل OEM
 • ارتقاء نسخه های مختلف پایگاه داده اوراكل به نسخه های بالاتر
ابزار اوراکل

پشتیبانی و نگهداری ابزار های اوراکل

نصب و راه اندازی ابزار های توسعه سیستمهای كاربردی اوراكل

 • Oracle Designer
 • Oracle Headstart
 • Oracle Developer (Forms, Reports, Graph, Query Builder)
 • Oracle Warehouse Builder
 • Oracle Discoverer
 • Oracle Application Server
 • Oracle Portal
 • Oracle HTMLDB
 • Oracle WebDB
 • Oracle Jdeveloper
 • Oracle Jheadstart
 • Apex

نصب و راه اندازی ابزارهای كمكی

 • Quest Toad
 • PLSQL Developer
 • DDL Wizard
 • Hora
 • DB Tools
 • DB Audit
 • ارتقاء نسخه های مختلف ابزارهای توسعه اوراكل (Migrate and Upgrade)
 • تولید ابزارهای كمكی در جهت تولید سیستمهای اوراكلی بصورت RAD

نصب و راه اندازی ابزارهای اوراكل

 • Import / Export
 • SQL Loader
 • SQL Plus
سخت افزار

Coming Soon